ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ TOY ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ –

«ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ONIRAMA ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ COSTA COFFEE»

Α. Περιγραφή προωθητικής ενέργειας

 1. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»,που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Δήμητρος αρ. 31 (στο εξής «η Διοργανώτρια»), η οποία είναι ιδιοκτήτρια, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» (στο εξής «ο ραδιοφωνικός σταθμός») διοργανώνει μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού προωθητική ενέργεια με έπαθλο τη συμμετοχή σε διήμερη εκδρομή στην Κύθνο (στο εξής «η προωθητική ενέργεια»).
 2. Η προωθητική ενέργεια θα έχει διάρκεια από 14 Ιουνίου έως 25 Ιουνίου 2021.  Οι ακροατές που θα επιλεγούν με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω θα συμμετάσχουν σε διήμερη εκδρομή στην Κύθνο την Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 (στο εξής και «η εκδρομή»). Η αναχώρηση θα γίνει από το λιμάνι του Λαυρίου με το πλοίο Marmari Express της Καρύστια lines και επιστροφή απο το λιμάνι της Κύθνου με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός της Zante Ferries περί ώρα 19:00 την Τρίτη 29 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδρομής στην Κύθνο, θα γυριστεί το video clip του τραγουδιού «Τόσα καλοκαγια το πως θα τοποιε του Λαυρναςίρια». Η μετάβαση των ακροατών/νικητών προς το λιμάνι του Λαυρίου, καθώς και η αποχώρησή τους από το λιμάνι του Πειραιά θα γίνει με δικά τους μέσα και ευθύνη, χωρίς εμπλοκή της Διοργανώτριας.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και εντεύθεν στην εκδρομή έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως ο νόμος ορίζει. Η διαδικασίας συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής: Καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του ραδιοφωνικού προγράμματος, σε ώρες επιλογής της Διοργανώτριας, θα ακούγεται ηχητικό μήνυμα που θα παροτρύνει τους ακροατές να επικοινωνήσουν σε σταθερό τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού, το οποίο θα ανακοινώνεται την ίδια ώρα. Ο πρώτος ακροατής που θα καλέσει στο τηλέφωνο, θα επικοινωνεί live (στον αέρα) με τους παραγωγούς και θα μπαίνει στην κλήρωση που θα πραγματοποιείται την επόμενη μέρα.

Β. Ενημέρωση ακροατών/νικητών

 1. Οι εκάστοτε νικητές ενημερώνονται καταρχήν στον «αέρα» από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εκδρομή. Εν συνεχεία, η Διοργανώτρια ζητάει από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους και τους καλεί σε συγκεκριμένη ημέρα ενημερώνονται για το πως θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Μαζί με το εισιτήριο ο εκάστοτε νικητής θα υπογράφει και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το έπαθλο (εκδρομή όπως έχει προγραμματιστεί από τη Διοργανώτρια), τους όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας. Σε περίπτωση μη υπογραφής της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης, ο νικητής χάνει το Επαθλο. Ρητά διευκρινίζεται ότι τυχόν φόροι/τέλη για την απονομή του Επάθλου βαρύνουν τον νικητή και θα πρέπει να προκαταβληθούν από τον ίδιο. Οι νικητές και εν γένει όσοι συμμετάσχουν στην εκδρομή στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας συναινούν ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ονόματός τους και της εικόνας τους, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.
 2. Ο νικητής ακυρώνεται και χάνει το έπαθλο σε περίπτωση που: α) δεν προσέλθει την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για την παραλαβή του εισιτηρίου και τη διευθέτηση των λεπτομερειών της εκδρομής και β) που δεν παραδώσει συμπληρωμένη την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τη Διοργανώτρια.
 3. Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει διασφαλίσει την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω της Zante Ferries και Καρύστια lines για την πραγματοποίηση της εκδρομής που προσφέρεται ως έπαθλο, την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη για την οργάνωση του ταξιδιού και τις σχετικές λεπτομέρειες, ως και για τις προϋποθέσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούνται στο ταξίδι. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του ταξιδιού της ανωτέρω ημερομηνία, η εκδρομή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία ή να μην υλοποιηθεί καθόλου.

Γ. Λοιποί όροι

 1. Το Επαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Οι νικητές οφείλουν να μεταβούν στο λιμάνι του Λαυρίου με δική τους ευθύνη, την προγραμματισμένη ώρα.
 2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία ή είναι ελλιπείς.
 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και σύνεση, να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και να υπακούν στις συστάσεις και οδηγίες είτε των προστηθέντων της πλοιοκτήτριας εταιρείας είτε της Διοργανώτριας. Αυτονόητο είναι ότι κάθε συμμετέχων ευθύνεται για την προσωπική του ασφάλεια και υγεία.
 4. Οι παρόντες όροι θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» www.ellinikos932.fm. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί τους παρόντες όρους συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη. Διατηρεί επίσης τι δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια και τη διεξαγωγή της εκδρομής.
 5. Το προσωπικό των εταιρειών “ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”, “COSTA COFFEE” και “ZANTE FERRIES”, “ΚΑΡΥΣΤΙΑ LINES”, “KYTHNOS BAY HOTEL”, “ARIAS RESTAURANT”, και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.
 6. Για τις ανάγκες υλοποίησης της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια συγκεντρώνει και διατηρεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας στοιχεία σχετικά με: α) τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών και β) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και των νικητών. Επίσης, η Διοργανώτρια θα παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια Αρχή, στα στοιχεία της προωθητικής ενέργειας.
 7. Η δήλωση συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, καθώς και η συμμετοχή στην εκδρομή αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από τη Διοργανώτρια, σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου, καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της εκ μέρους της Διοργανώτριας τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια, για κανέναν άλλο σκοπό. Oι Συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους (ρητά συμπεριλαμβανομένης της εικόνας τους) για λόγους δημοσιότητας και προβολής της προωθητικής ενέργειας και της εκδρομής (π.χ. με καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, αναφορά του ονόματός τους από τις ραδιοφωνικές εκπομπές). Κάθε μία εκ των άνω εταιρειών έχει αυτοτελή, ως προς τα ανωτέρω, ευθύνη, κατά το μέρος της δραστηριότητάς της. Ανά πάσα στιγμή κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης της συμμετοχής της συναίνεσης της συμμετοχής του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
 8. video clip που θα γυριστεί πάνω στο πλοίο και για την περαιτέρω διάθεση, διανομή, αναπαραγωγή, επεξεργασία και χρήση του, με οποιοδήποτε μέσο, μέθοδο και τεχνολογία, δηλώνοντας ότι δεν έχουν καμία αξίωση για την καταβολή αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος. Προς το σκοπό αυτό μεταβιβάζουν στη Διοργανώτρια ρητά και ανεπιφύλακτα, το σύνολο των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από τον ν. 2121/1993 (πνευματικών και συγγενικών) και απαιτούνται για τις χρήσεις/εκμεταλλεύσεις του VIDEO CLIP, χωρίς χρονικό και εδαφικό περιορισμό, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, χωρίς να διατηρούν, οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση κατά της διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Ρητώς συμφωνείται ότι η ανωτέρω μεταβίβαση περιλαμβάνει όλους τους γνωστούς τρόπους εκμετάλλευσης του video clip, καθώς και κάθε άλλο τρόπο/μέσο εκμετάλλευσης που τυχόν εφευρεθεί/ανακαλυφθεί ή καταστεί γνωστός στο μέλλον.
 • Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή/και στην εκδρομή σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Ορων Συμμετοχής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Ορων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
 • Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή τους στην εκδρομή.
 •  Θέματα σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

Ταύρος, 24/6/2021