ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ TOY ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

«ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 93.2»

Α. Περιγραφή προωθητικής ενέργειας

 1. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»,που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Δήμητρος αρ. 31 (στο εξής «η Διοργανώτρια»), η οποία είναι ιδιοκτήτρια, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» (στο εξής «ο ραδιοφωνικός σταθμός») διοργανώνει μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού προωθητική ενέργεια με έπαθλο τη συμμετοχή σε διήμερη εκδρομή στη Βόρεια Εύβοια  (στο εξής «η προωθητική ενέργεια»).
 2. Η προωθητική ενέργεια θα έχει διάρκεια από 1η Ιουνίου έως 12 Ιουνίου 2023.  Οι ακροατές που θα επιλεγούν με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, θα συμμετάσχουν σε διήμερη εκδρομή στη Βόρεια Εύβοια την Κυριακή 11 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 (στο εξής και «η εκδρομή»). Η αναχώρηση θα γίνει από τα γραφεία του Ελληνικός 93.2, Λεωφόρος Κηφισίας 215, ΤΚ 15124, Μαρούσι, με λεωφορείο από τα ΚΤΕΛ Ευβοίας την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 στις 08:30πμ και η άφιξη στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί περί τις 20:00 της Δευτέρας 12 Ιουνίου 2023.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και εντεύθεν στην εκδρομή έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως ο νόμος ορίζει. Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής: Από τις 1 Ιουνίου έως τις 8 Ιουνίου, καθ΄ όλη  τη διάρκεια του ραδιοφωνικού προγράμματος, οι παραγωγοί παροτρύνουν τους ακροατές να στείλουν μήνυμα στο viber  του σταθμού.  Με αυτόν τρόπο, οι ακροατές μπαίνουν στην κλήρωση για το διήμερο ταξίδι. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, θα κληρώνεται ένας τυχερός ακροατής, ο οποίος θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα των εκπομπών.

Β. Ενημέρωση ακροατών/νικητών

 1. Οι εκάστοτε νικητές ενημερώνονται καταρχήν στον «αέρα» από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εκδρομή. Εν συνεχεία, η Διοργανώτρια ζητάει από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους και τους ζητάει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Ο εκάστοτε νικητής υπογράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας, αποδεχόμενος το έπαθλο («εκδρομή» όπως έχει προγραμματιστεί από τη Διοργανώτρια). Σε περίπτωση μη υπογραφής των όρων συμμετοχής, ο νικητής χάνει το Έπαθλο. Ρητά διευκρινίζεται ότι τυχόν φόροι/τέλη για την απονομή του Επάθλου βαρύνουν τον νικητή και θα πρέπει να προκαταβληθούν από τον ίδιο. Οι νικητές και εν γένει όσοι συμμετάσχουν στην εκδρομή στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας συναινούν ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ονόματός τους και της εικόνας τους, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.

Γ. Λοιποί όροι

 1. Το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Οι νικητές οφείλουν να μεταβούν στα γραφεία του Ελληνικός 93.2, Λεωφόρος Κηφισίας 215, ΤΚ 15124, Μαρούσι με δική τους ευθύνη, την προγραμματισμένη ώρα.
 2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία ή είναι ελλιπείς.
 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και σύνεση, να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και να υπακούν στις συστάσεις και οδηγίες των προστεθέντων της Διοργανώτριας. Αυτονόητο είναι ότι κάθε συμμετέχων ευθύνεται για την προσωπική του ασφάλεια και υγεία.
 4. Οι παρόντες όροι θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» www.ellinikos932.fm. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί τους παρόντες όρους συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη. Διατηρεί επίσης τι δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια και τη διεξαγωγή της εκδρομής.
 5. Το προσωπικό των εταιρειών “ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”, “CLUB AGIA ANNA”, “THALATTA SEASIDE HOTEL” και “ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ” και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.
 6. Για τις ανάγκες υλοποίησης της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια συγκεντρώνει και διατηρεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας στοιχεία σχετικά με: α) τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών και β) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και των νικητών. Επίσης, η Διοργανώτρια θα παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια Αρχή, στα στοιχεία της προωθητικής ενέργειας.
 7. Η δήλωση συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, καθώς και η συμμετοχή στην εκδρομή αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από τη Διοργανώτρια, σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου, καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της εκ μέρους της Διοργανώτριας τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια, για κανέναν άλλο σκοπό. Oι Συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους (ρητά συμπεριλαμβανομένης της εικόνας τους) για λόγους δημοσιότητας και προβολής της προωθητικής ενέργειας και της εκδρομής (π.χ. με καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, αναφορά του ονόματός τους από τις ραδιοφωνικές εκπομπές). Κάθε μία εκ των άνω εταιρειών έχει αυτοτελή, ως προς τα ανωτέρω, ευθύνη, κατά το μέρος της δραστηριότητάς της. Ανά πάσα στιγμή κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης της συμμετοχής της συναίνεσης της συμμετοχής του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
 8. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή/και στην εκδρομή σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
 9. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή τους στην εκδρομή.
 10.  Θέματα σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

Ταύρος, 01/06/2023